1 కోరింథీయులకు 15:57│1 CORINTHIANS 15:57

.......మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మూలముగా మనకు జయము అనుగ్రహించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక.- │But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 61

యెషయా 61:7│Isiah 61:7

Jesus Calls 9 months ago
0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 31

యిర్మీయా 31:23│JEREMIAH 31:23

Jesus Calls 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 56

యెషయా గ్రంథము 56:5│ISAIAH 56:5

Jesus Calls 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 46

యెషయా 46:4│Isaiah 46:4

Jesus Calls 9 months ago