1 దినవృత్తాంతములు 17:10│1 CHRONICLES

నీ పగవారినందరిని నేను అణచి వేసెదను. అదియు గాకయెహోవా నీకు సంతతి కలుగజేయునని నేను నీకు తెలియజేసితిని.. │And since the time that I commanded judges to be over my people Israel. Moreover I will subdue all thine enemies. Furthermore I tell thee that the LORD will build thee an house.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 49

యెషయా 49:15│Isaiah 49:15

Jesus Calls 9 months ago
3
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 31

Jeremiah 31:14 | యిర్మీయా 31:14

Srikanth Ministries 8 months ago
1
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 1

యిర్మియా 1:19 | Jeremiah 1 : 19

Srikanth Ministries 8 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 30

సామెతలు 30:5│ Proverbs 30:5

Calvary Temple 9 months ago