1 సమూయేలు 2:9│1 SAMUEL 2:9

తన భక్తుల పాదములు తొట్రిల్లకుండ ఆయన వారిని కాపాడును. 1 సమూయేలు 2:9│He will keep the feet of his saints, and the wicked shall be silent in darkness; for by strength shall no man prevail.

0
# New Year Wallpapers

New Year Wallpapers -6

Bible Post 7 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 21

సామెతలు 21:31│Proverbs 21:31

Jesus Calls 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 60

Isaiah 60-20 │ యెషయా 60-20

Jesus Calls 10 months ago
0
# Luke │ లూకా : Chapter 9

లూకా సువార్త 9:59│Luke 9:59

Jesus Calls 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 43

యెషయా 43:2│Isaiah 43:2

Jesus Calls 10 months ago