హెబ్రీయులకు 10 : 38│HEBREWS 10;38

నీతిమంతుడైనవాడు విశ్వాసమూలముగా జీవించును .│Now the just shall live by faith: but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 146

Psalms 146-9 │ కీర్తనలు 146-9

Jesus Calls 10 months ago
0
# Ezekiel │ యెహెజ్కేలు : Chapter 36

Ezekiel 36-26 │ యెహెజ్కేలు 36-26

Jesus Calls 10 months ago
0
# 2 Corinthians │ 2 కొరింథీయులకు : Chapter 5

2 కొరింథీయులకు 5:21│2 CORINTHIANS 5:21

Jesus Calls 8 months ago
0
# Ephesians │ ఎఫెసీయులకు : Chapter 3

ఎఫెసీయులకు 3:16 │EPHESIANS 3:16

Jesus Calls 10 months ago
0
# Haggai │ హగ్గయి : Chapter 2

హగ్గయి 2:19│HAGGAI 2:19

Jesus Calls 9 months ago