యోహాను 10:27│John 10;27

నా గొఱ్ఱెలు నా స్వరము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి నన్ను వెంబడించును. ◄9My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 46

కీర్తనలు 46:5│Psalms 46:5

Jesus Calls 9 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 147

Psalms 147-3 │ కీర్తనలు 147-3

Calvary Temple 10 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 37

కీర్తనలు 37:11│Psalms 37:11

Jesus Calls 4 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 14

ద్వితీయోపదేశకాండము 14:28│DEUTERONOMY 14:28

Jesus Calls 9 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 14

సామెతలు 14:22│Proverbs 14:22

Jesus Calls 8 months ago