ద్వితీయోపదేశకాండము 11:25│DEUTERONOMY 11:25

ఏ మనుష్యుడును మీ యెదుట నిలువడు. ద్వితీయోపదేశకాండము 11:25│There shall no man be able to stand before you: for the LORD your God shall lay the fear of you and the dread of you upon all the land that ye shall tread upon, as he hath said unto you.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 118

కీర్తనలు 118:6│Psalms 118:6

Jesus Calls 6 months ago
0
# 1 Samuel │ 1 సమూయేలు : Chapter 2

సమూయేలు మొదటి గ్రంథము 2:30 │1 Samuel 2:30

Jesus Calls 6 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 103

కీర్తనలు 103:2│Psalms 103:2

Jesus Calls 6 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 10

యోహాను 10:11│John 10:11

Jesus Calls 6 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 65

యెషయా 65:21│Isiah 65:21

Jesus Calls 4 months ago