ద్వితీయోపదేశకాండము 11:25│DEUTERONOMY 11:25

ఏ మనుష్యుడును మీ యెదుట నిలువడు. ద్వితీయోపదేశకాండము 11:25│There shall no man be able to stand before you: for the LORD your God shall lay the fear of you and the dread of you upon all the land that ye shall tread upon, as he hath said unto you.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 43

Isaiah 43-19 │ యెషయా 43-19

Jesus Calls 8 months ago
3
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 60

Isaiah 60 : 22 | యెషయా 60:22

Srikanth Ministries 6 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 51

యెషయా 51:2│Isiah 51:2

Jesus Calls 5 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 21

సామెతలు 21:31│Proverbs 21:31

Jesus Calls 8 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 28

ద్వితీయోపదేశకాండము 28:1│DEUTERONOMY 28:1

Jesus Calls 7 months ago