మత్తయి 11:28│Mathew 11:28

ప్రయాసపడి భారము మోసికొనుచున్న సమస్త జను లారా, నా యొద్దకు రండి; నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగ జేతును. │Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.

0
# Luke │ లూకా : Chapter 18

లూకా 18:27│Luke 18:27

Calvary Temple 8 months ago
3
# Jesus

LUKE 13:34

Srikanth Ministries 7 months ago
0
# Luke │ లూకా : Chapter 24

లూకా 24:36│Luke 24:36

Jesus Calls 5 months ago
0
# 1 Chronicles │ 1 దినవృత్తాంతములు : Chapter 12

1 దినవృత్తాంతములు 12:18│1 CHRONICLES 12:18

Jesus Calls 6 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 3

యోహాను 3:34│John 3:34

Jesus Calls 3 months ago