మత్తయి 11:28│Mathew 11:28

ప్రయాసపడి భారము మోసికొనుచున్న సమస్త జను లారా, నా యొద్దకు రండి; నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగ జేతును. │Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.

0
# Exodus │ నిర్గమకాండము : Chapter -23

నిర్గమకాండము 23:25│Exodus 23;25

Jesus Calls 5 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 54

యెషయా 54:14│Isiah 54:14

Jesus Calls 7 months ago
0
# Ephesians │ ఎఫెసీయులకు : Chapter 1

ఎఫెసీయులకు 1:13│EPHESIANS 1:13

Jesus Calls 11 months ago