లూకా 1:13│Luke 1:13

....భయపడకుము; నీ ప్రార్థన వినబడినది, │But the angel said unto him, Fear not, Zacharias: for thy prayer is heard; and thy wife Elisabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John.

1
# Psalms │ కీర్తనలు - 36

కీర్తనలు 36:9 │Psalms 36:9

Jesus Calls 7 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 8

సామెతలు 8:30│Proverbs 8:30

Jesus Calls 9 months ago
0
# Matthew │ మత్తయి : Chapter 5

మత్తయి 5:7│MATTHEW 5:7

Jesus Calls 10 months ago
0
# 1 Chronicles │ 1 దినవృత్తాంతములు : Chapter 17

1 దినవృత్తాంతములు 17:10│1 CHRONICLES

Jesus Calls 5 months ago
3
# Romans │ రోమీయులకు : Chapter 5

Romans 5 : 8 | రోమీయులకు 5:8

Srikanth Ministries 8 months ago