కీర్తనలు 115:15 │Psalms 115:15

భూమ్యాకాశములను సృజించిన యెహోవాచేత మీరు ఆశీర్వదింపబడినవారు..│Ye are blessed of the LORD which made heaven and earth.

0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 29

సామెతలు 29:25 │Proverbs 29:25

Jesus Calls 4 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 31

కీర్తనలు 31:19│Psalms 31:19

Jesus Calls 9 months ago
0
# Hebrews │హెబ్రీయులకు : Chapter 13

హెబ్రీయులకు 13:6│HEBREWS 13:6

Jesus Calls 10 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 7

ద్వితీయోపదేశకాండము 7:14│DEUTERONOMY 7:14

Jesus Calls 8 months ago
0
# Hebrews │హెబ్రీయులకు : Chapter 8

హెబ్రీయులకు 8:12│Hebrews 8:12

Jesus Calls 4 months ago