యిర్మియా 1:19 | Jeremiah 1 : 19

వారు నీతో యుద్ధము చేతురు గాని నిన్ను విడిపించుటకు నేను నీకు తోడై యున్నందున వారు నీపైని విజయము పొంద జాలరు; ఇదే యెహోవా వాక్కు. And they shall fight against thee; but they shall not prevail against thee, for I am with thee," saith the LORD, "to deliver thee."

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 84

Psalms 84:7 - కీర్తనలు 84:7

Jesus Calls 7 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 65

యెషయా 65:17│Isaiah 65:17

Jesus Calls 3 months ago
0
# Job │ యోబు : Chapter 23

యోబు 23:10│Job 23:10

Jesus Calls 7 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 65

యెషయా 65:19│Isiah 65:19

Jesus Calls 1 month ago
0
# 2 Samuel │ 2 సమూయేలు : Chapter 8

2 సమూయేలు 8:6│2 SAMUEL

Jesus Calls 5 months ago