యిర్మియా 1:19 | Jeremiah 1 : 19

వారు నీతో యుద్ధము చేతురు గాని నిన్ను విడిపించుటకు నేను నీకు తోడై యున్నందున వారు నీపైని విజయము పొంద జాలరు; ఇదే యెహోవా వాక్కు. And they shall fight against thee; but they shall not prevail against thee, for I am with thee," saith the LORD, "to deliver thee."

2
# Psalms │ కీర్తనలు - 91

Psalms 91:15 | కీర్తనలు 91 : 15

Srikanth Ministries 2 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 28

ద్వితీయోపదేశకాండమ 28:9 │Deuteronomy 28: 9

Jesus Calls 4 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 37

కీర్తనల గ్రంథము 37:11│Psalms 37:11

Jesus Calls 4 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 11

ద్వితీయోపదేశకాండము 11:25│DEUTERONOMY 11:25

Jesus Calls 4 months ago
0
# Leviticus │ లేవీయకాండము : Chapter -20

లేవీయకాండము 20:8│LEVITICUS 20:8

Jesus Calls 3 months ago