యిర్మియా 1:19 | Jeremiah 1 : 19

వారు నీతో యుద్ధము చేతురు గాని నిన్ను విడిపించుటకు నేను నీకు తోడై యున్నందున వారు నీపైని విజయము పొంద జాలరు; ఇదే యెహోవా వాక్కు. And they shall fight against thee; but they shall not prevail against thee, for I am with thee," saith the LORD, "to deliver thee."

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 91

కీర్తనలు 91:4 │Psalms 91:4

Jesus Calls 1 month ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 62

యెషయా 62:5│ISAIAH 62:5

Jesus Calls 1 month ago
2
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 31

Jeremiah 31:13 | యిర్మీయా 31:13

Srikanth Ministries 2 weeks ago
0
# Exodus │ నిర్గమకాండము : Chapter -4

నిర్గమకాండము 4:12│EXODUS 4:12

Jesus Calls 1 month ago