యోహాను 12:26│John 12:26

...ఒకడు నన్ను సేవించిన యెడల నా తండ్రి అతని ఘనపరచును. │If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.

0
# Ephesians │ ఎఫెసీయులకు : Chapter 2

ఎఫెసీయులకు 2:5 │EPHESIANS 2:5

Jesus Calls 4 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 13

సామెతలు 13:3│ Proverbs 13:3

Jesus Calls 6 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 1

యోహాను సువార్త 1:16│John 1:16

Calvary Temple 9 months ago
0
# Matthew │ మత్తయి : Chapter 5

మత్తయి 5:6│Mathew 5:6

Jesus Calls 5 months ago
0
# 1 John │ 1 యోహాను : Chapter 3

1 యోహాను 3:8 │1 John 3:8

Jesus Calls 7 months ago