యెషయా 12:2│Isiah 12:2

......యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీర్తనకాస్పదము ఆయన నాకు రక్షణాధారమాయెను. │Behold, God is my salvation; I will trust, and not be afraid: for the LORD JEHOVAH is my strength and my song; he also is become my salvation.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 147

కీర్తనల గ్రంథము 147:14 │Psalms 147:14

Jesus Calls 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 40

Isaiah 40-31 │యెషయా 40-31

Calvary Temple 10 months ago
0
# Colossians │ కొలొస్సయులకు : Chapter 1

కొలొస్సయులకు 1:27│COLOSSIANS 1:27

Jesus Calls 10 months ago