ఆదికాండము 12:3│Genesis 12:3

...భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ యందు ఆశీర్వదించబడును -

0
# Luke │ లూకా : Chapter 12

లూకా 12:49│ Luke 12:49

Jesus Calls 8 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 30

ద్వితియోపదేశకాండము 30:20│DEUTERONOMY 30:20

Jesus Calls 3 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 28

సామెతలు 28:25│Proverbs 28:25

Jesus Calls 3 months ago
0
# 1 Corinthians │ 1 కొరింథీయులకు : Chapter 1

1 CORINTHIANS 1-18 │1 కొరింథీయులకు

For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are s...

Bala Raju 9 months ago