సామెతలు 13:3│ Proverbs 13:3

తన నోరు కాచుకొనువాడు తన్ను కాపాడుకొనును ఊరకొనక మాటలాడువాడు తనకు నాశనము తెచ్చు కొనును. │Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin. -

0
# New Year Wallpapers

New Year Wallpapers -9

Bible Post 7 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 139

కీర్తనలు 139:18│Psalms 139:18

Jesus Calls 9 months ago
0
# Lamentations │ విలాపవాక్యములు : Chapter 3

విలాపవాక్యములు 3:22│Lamentations 3:22

Jesus Calls 10 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 116

కీర్తనలు 116:6│Psalms 116:6

Jesus Calls 9 months ago
2
# Jesus

Luke 12:32 | లూకా 12:32

Srikanth Ministries 8 months ago