కీర్తనలు 134:3│Psalms 134:3

భూమ్యాకాశములను సృజించిన యెహోవా సీయో నులోనుండి నిన్ను ఆశీర్వదించును గాక.│The LORD that made heaven and earth bless thee out of Zion.

0
# Daniel │ దానియేలు : Chapter 12

దానియేలు 12:3 │ Daniel 12:3

Jesus Calls 9 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 7

యోహాను 7:38 │John 7:38

Jesus Calls 3 months ago
0
# Ezekiel │ యెహెజ్కేలు : Chapter 20

యెహెజ్కేలు 20:41│EZEKIEL 20:41

Jesus Calls 8 months ago
0
# Job │ యోబు : Chapter 23

యోబు 23:10│Job 23:10

Jesus Calls 8 months ago
0
# Romans │ రోమీయులకు : Chapter 8

రోమీయులకు 8:31│Romans 8:31

Jesus Calls 9 months ago