కీర్తనలు 134:3│Psalms 134:3

భూమ్యాకాశములను సృజించిన యెహోవా సీయో నులోనుండి నిన్ను ఆశీర్వదించును గాక.│The LORD that made heaven and earth bless thee out of Zion.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 147

కీర్తనలు 147:3 │Psalms 147:3

Jesus Calls 10 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 16

సామెతలు 16:3│Proverbs 16:3

Jesus Calls 10 months ago
0
#

Jude 1-23 │యూదా 1-23

Calvary Temple 11 months ago
0
# Luke │ లూకా : Chapter 10

లూకా 10:20│Luke 10:20

Jesus Calls 10 months ago