కీర్తనలు 138:3│Psalms 138:3

నేను మొఱ్ఱపెట్టిన దినమున నీవు నాకు ఉత్తరమిచ్చితివి. నా ప్రాణములో త్రాణ పుట్టించి నన్ను ధైర్యపరచి తివి │In the day when I cried thou answeredst me, and strengthenedst me with strength in my soul.

0
# 1 Thessalonians │ 1 థెస్సలొనీకయులకు : Chapter 3

1 థెస్సలొనీకయులకు 3:13│1 థెస్సలొనీకయులకు 3:13

Jesus Calls 8 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 37

కీర్తనల గ్రంథము 37:4│Psalms 37:4

Calvary Temple 8 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 85

కీర్తనలు 85:9│Psalms 85:9

Jesus Calls 6 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 14

యోహాను 14:23│John 14:23

Jesus Calls 7 months ago