సామెతలు 14:26│Proverbs 14:26

యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట బహు ధైర్యము పుట్టించును. │In the fear of the LORD is strong confidence: and his children shall have a place of refuge.

0
# Hebrews │హెబ్రీయులకు : Chapter 10

హెబ్రీయులకు 10 : 38│HEBREWS 10;38

Jesus Calls 6 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 54

యెషయా 54:14│Isiah 54:14

Jesus Calls 6 months ago
0
# Job │ యోబు : Chapter 23

యోబు 23:10│Job 23:10

Jesus Calls 9 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 46

యెషయా 46:4│Isaiah 46:4

Jesus Calls 9 months ago
1
# Luke │ లూకా : Chapter 12

లూకా 12:48│Luke 12:18

Jesus Calls 9 months ago