కీర్తనలు 144:15│

...యెహోవా తమకు దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులు. │Happy is that people, that is in such a case: yea, happy is that people, whose God is the LORD.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 40

Isaiah 40-31 │యెషయా 40-31

Calvary Temple 10 months ago
0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 29

యిర్మీయా 29:11│JEREMIAH 29:11

Jesus Calls 9 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 89

కీర్తనలు 89:34│Psalms 89:34

Jesus Calls 10 months ago
0
# Matthew │ మత్తయి : Chapter 28

Mattew 28-20 │మత్తయి 28-20

Calvary Temple 11 months ago
0
# Hebrews │హెబ్రీయులకు : Chapter 13

Hebrews 13-5 -హెబ్రీయులకు 13-5

Jesus Calls 10 months ago