కీర్తనలు 147:14│Psalms 147:14

He makes peace in your borders, And fills you with the finest wheat.│నీ సరిహద్దులలో సమాధానము కలుగజేయువాడు ఆయనే మంచి గోధుమలతో నిన్ను తృప్తిపరచువాడు ఆయనే

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 54

ISAIAH 51:3 │ యెషయా గ్రంథము 54:3

Jesus Calls 10 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 7

ద్వితీయోపదేశకాండము 7:14│DEUTERONOMY 7:14

Jesus Calls 8 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 8

Proverbs 8-17 │ సామెతలు 8-17

Jesus Calls 10 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 29

సామెతలు 29:25│PROVERBS 29:25

Jesus Calls 10 months ago