యిర్మీయా 15:21│Jermiah 15:21

దుష్టుల చేతిలోనుండి నిన్ను విడి పించెదను, బలాత్కారుల చేతిలోనుండి నిన్ను విమో చించెదను. │And I will deliver thee out of the hand of the wicked, and I will redeem thee out of the hand of the terrible.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 46

యెషయా 46:4│Isaiah 46:4

Jesus Calls 9 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 118

కీర్తనలు 118:6│Psalms 118:6

Jesus Calls 9 months ago
0
# 1 Timothy │ 1 తిమోతికి : Chapter 4

1 Timothy 4-12 │1 తిమోతికి 4-12

Calvary Temple 11 months ago
0
# Acts │ అపొస్తలుల కార్యములు : Chapter 18

అపో. కార్యములు 18:10│Acts 18:10

Jesus Calls 4 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 14

యోహాను సువార్త 14:6 │JOHN 14:6

Jesus Calls 10 months ago