యోహాను 15:3│John 15:3

నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరిప్పుడు పవిత్రులై యున్నారు. యోహాను 15:3│Now ye are clean through the word which I have spoken unto you.

0
# John │ యోహాను : Chapter 16

John 16-20 │ యోహాను 16-20

Jesus Calls 6 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 21

సామెతలు 21:31│Proverbs 21:31

Jesus Calls 6 months ago
1
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 15

సామెతలు 15:8│Proverbs 15:8

Jesus Calls 4 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 43

యెషయా 43:4│ISAIAH 43:4

Jesus Calls 6 months ago