యోహాను 15:3│John 15:3

నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరిప్పుడు పవిత్రులై యున్నారు. యోహాను 15:3│Now ye are clean through the word which I have spoken unto you.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 53

యెషయా 53:6│యెషయా 53:6

Jesus Calls 8 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 4

యోహాను సువార్త 4:14│John 4:14

Jesus Calls 9 months ago
0
# Revelation │ ప్రకటన : Chapter 7

ప్రకటన 7:17│Revelation 7:17

Jesus Calls 3 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 41

యెషయా 41:10│Isaih 41:10

Jesus Calls 8 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 46

కీర్తనలు 46:5│Psalms 46:5

Jesus Calls 8 months ago