కీర్తనల గ్రంథము 116:5│Psalm 116:5│

యెహోవా దయాళుడు నీతిమంతుడు మన దేవుడు వాత్సల్యతగలవాడు. │Gracious is the Lord, and righteous; Yes, our God is merciful.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 55

యెషయా 55:5│ISAIAH 55:5

Jesus Calls 10 months ago
0
# Nahum │ నహూము : Chapter 1

Nahum 1-7 │నహూము 1-7

Calvary Temple 10 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 32

కీర్తనల గ్రంథము 32:8 │Psalma 32:8

Jesus Calls 10 months ago
0
# Ezekiel │ యెహెజ్కేలు : Chapter 36

యెహేజ్కేలు 36:26│EZEKIEL 36:26

Jesus Calls 4 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 34

Psalm 34-17 │ కీర్తనలు 34-17

Jesus Calls 10 months ago