కీర్తనల గ్రంథము 16:5│Psalms 16:5

The LORD is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot. │యెహోవా నా స్వాస్థ్యభాగము నా పానీయభాగమునీవే నా భాగమును కాపాడుచున్నావు.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 34

కీర్తనలు 34:5 │Psalms 34:5

Jesus Calls 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 40

యెషయా 40:11│యెషయా 40:11

Jesus Calls 10 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 34

కీర్తనలు 34:18│Psalms 34:18

Jesus Calls 7 months ago
0
# Job │ యోబు : Chapter 23

యోబు 23:10│Job 23:10

Jesus Calls 10 months ago