అపో. కార్యములు 18:10│Acts 18:10

నేను నీకు తోడైయున్నాను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి ఎవడును రాడు -

0
# Leviticus │ లేవీయకాండము : Chapter -26

లేవీయకాండము 26:13│LEVITICUS 26:13

Bible Post 8 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 7

యోహాను 7:38│John 7:38

Jesus Calls 6 months ago
0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 31

యిర్మీయా 31:23│JEREMIAH 31:23

Jesus Calls 9 months ago
1
# Psalms │ కీర్తనలు - 36

కీర్తనలు 36:9 │Psalms 36:9

Jesus Calls 6 months ago