సామెతలు 19:17│Proverbs 19:17

బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అప్పిచ్చు వాడు │He that hath pity upon the poor lendeth unto the LORD; and that which he hath given will he pay him again.

2
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 31

Jeremiah 31:13 | యిర్మీయా 31:13

Srikanth Ministries 8 months ago
0
# Numbers │ సంఖ్యాకాండము : Chapter 24

సంఖ్యాకాండము 24:17│Numbers 24:17

Jesus Calls 7 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 134

కీర్తనలు 134:3│Psalms 134:3

Jesus Calls 4 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 7

ద్వితీయోపదేశకాండము 7:14│DEUTERONOMY 7:14

Jesus Calls 8 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 34

Psalm 34-17 │ కీర్తనలు 34-17

Jesus Calls 10 months ago