2 సమూయేలు 22:29 │2 Samuel 22:29

యెహోవా, నీవు నాకు దీపమై యున్నావు యెహోవా చీకటిని నాకు వెలుగుగా చేయును. │ For thou art my lamp, O LORD: and the LORD will lighten my darkness.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 103

Psalms 103-4 │ కీర్తనలు 103-4

Jesus Calls 10 months ago
0
# 1 Chronicles │ 1 దినవృత్తాంతములు : Chapter 12

1 దినవృత్తాంతములు 12:18│1 CHRONICLES 12:18

Jesus Calls 8 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 49

Isaiah 49-16 │ యెషయా 49-16

Jesus Calls 10 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 1

యోహాను 1:51 │John 1:51

Jesus Calls 9 months ago
0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 29

యిర్మీయా 29:13 │Jeremiah 29:13

Jesus Calls 10 months ago