2 సమూయేలు 22:29│2 Samuel 22:29

యెహోవా, నీవు నాకు దీపమై యున్నావు యెహోవా చీకటిని నాకు వెలుగుగా చేయును. │For thou art my lamp, O LORD: and the LORD will lighten my darkness.

0
# 1 Samuel │ 1 సమూయేలు : Chapter 26

సమూయేలు మొదటి గ్రంథము 26:25│1 SAMUEL 26:25

Jesus Calls 10 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 1

John 1-51 │యోహాను 1-51

Jesus Calls 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 49

యెషయా 49:23│Isiah 49:23

Jesus Calls 4 months ago
1
# Psalms │ కీర్తనలు - 23

కీర్తనలు 23: 6 │ Psalms 23:6

Jesus Calls 7 months ago