2 కొరింథీయులకు 9:8│2 CORINTHIANS 9:8

అన్నిటియందు ఎల్లప్పుడును మీలో మీరు సర్వసమృద్ధిగలవారై ఉత్తమమైన ప్రతికార్యము చేయుటకు దేవుడు మీ యెడల సమస్త విధములైన కృపను విస్తరింపచేయగలడు. 2 కొరింథీయులకు 9:8│And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work:

3
# Romans │ రోమీయులకు : Chapter 8

Romans 8 : 1 | రోమీయులకు 8:1

Srikanth Ministries 7 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 32

యెషయా 32:17│Isaiah 32:17

Jesus Calls 8 months ago
0
# Job │ యోబు : Chapter 5

Job 5-17 │యోబు 5-17

Amma 9 months ago
0
# Matthew │ మత్తయి : Chapter 5

మత్తయి 5:12│Mathew 5:12

Jesus Calls 8 months ago