2 కొరింథీయులకు 9:8│2 CORINTHIANS 9:8

అన్నిటియందు ఎల్లప్పుడును మీలో మీరు సర్వసమృద్ధిగలవారై ఉత్తమమైన ప్రతికార్యము చేయుటకు దేవుడు మీ యెడల సమస్త విధములైన కృపను విస్తరింపచేయగలడు. 2 కొరింథీయులకు 9:8│And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work:

0
# 1 Corinthians │ 1 కొరింథీయులకు : Chapter 15

1 కోరింథీయులకు 15:57│1 CORINTHIANS 15:57

Jesus Calls 3 weeks ago
0
# 2 Corinthians │ 2 కొరింథీయులకు : Chapter 9

2 కొరింథీయులకు 9:15│2 CORINTHIANS

Jesus Calls 4 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 60

యెషయా 60:1│Isaiah 60:1

Jesus Calls 6 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 19

సామెతలు 19:17│Proverbs 19:17

Jesus Calls 3 weeks ago
0
# New Year Wallpapers

New Year Wallpapers-1

Bible Post 3 months ago