ప్రకటన 2:10 │Revelation 2:10

పెర్గములోఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము వాడియైన రెండంచులుగల ఖడ్గముగలవాడు చెప్పు సంగతులేవనగా │I will give you the crown of life. -

0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 30

JEREMIAH 30:17 │ యిర్మీయా 30:17

Jesus Calls 9 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 40

ISAIAH 40:31│యెషయా 40:31

Calvary Temple 8 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 43

Isaiah 43-19 │ యెషయా 43-19

Jesus Calls 9 months ago
0
# Joel │ యోవేలు : Chapter 2

యోవేలు 2:27│Joel 2:27

Jesus Calls 8 months ago