ఎఫెసీయులకు 2:10│EPHESIANS 2:10

సత్క్రియలు చేయుటకై, మనము క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడినవారమై ఆయన చేసిన పనియై యున్నాము. ఎఫెసీయులకు 2:10│For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.

0
# 1 Chronicles │ 1 దినవృత్తాంతములు : Chapter 12

1 దినవృత్తాంతములు 12:18│1 CHRONICLES 12:18

Jesus Calls 4 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 65

యెషయా 65:21│Isiah 65:21

Jesus Calls 4 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 49

యెషయా 49:15│Isaiah 49:15

Jesus Calls 6 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 25

కీర్తనలు 25:21│Psalms 25:21

Jesus Calls 5 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 54

యెషయా 54:14│యెషయా 54:14

Jesus Calls 6 months ago