ఎఫెసీయులకు 2:10│EPHESIANS 2:10

సత్క్రియలు చేయుటకై, మనము క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడినవారమై ఆయన చేసిన పనియై యున్నాము. ఎఫెసీయులకు 2:10│For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 58

యెషయా 58:11│Isaiah 58:11

Jesus Calls 8 months ago
0
# Acts │ అపొస్తలుల కార్యములు : Chapter 17

అపొస్తలుల కార్యములు 17:28│Acts 17:28

Jesus Calls 7 months ago
2
# Luke │ లూకా : Chapter 19

Luke 19 : 10 | లూకా 19:10

Srikanth Ministries 7 months ago
0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 31

యిర్మీయా 31:14 │Jermiah 31:14

Jesus Calls 6 months ago