ఆదికాండము 21:22│Genesis 21:22

నీవు చేయు పనులన్నిటిలోను దేవుడు నీకు తోడైయున్నాడు గనుక. -

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 51

యెషయా 51:2│Isiah 51:2

Jesus Calls 8 months ago
0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 15

యిర్మీయా 15:20 │ JEREMIAH 15:20

Jesus Calls 9 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 53

యెషయా 53:5│Isiah 53:5

Jesus Calls 9 months ago
3
# Ephesians │ ఎఫెసీయులకు : Chapter 1

ఎఫెసీయులకు 1:13 | Ephesians 1 : 13

Srikanth Ministries 8 months ago