సామెతలు 21:31 │Proverbs 21:31

యుద్ధదినమునకు గుఱ్ఱములను ఆయత్తపరచుటకద్దు గాని రక్షణ యెహోవా అధీనము.. │The horse is prepared against the day of battle: but safety is of the LORD.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 60

Isaiah 60-20 │ యెషయా 60-20

Jesus Calls 10 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 10

యోహాను 10:11│John 10:11

Jesus Calls 9 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 33

Deuteronomy 33-27 │ ద్వితీయోపదేశకాండము 33-27

Jesus Calls 10 months ago
0
# 2 Samuel │ 2 సమూయేలు : Chapter 22

2 సమూయేలు 22:29 │2 Samuel 22:29

Jesus Calls 4 months ago