సామెతలు 21:31│Proverbs 21:31

యుద్ధ దినమునకు గుఱ్ఱములను ఆయత్తపరచుటకద్దు గాని రక్షణ యెహోవా ఆధీనము. │The horse is prepared against the day of battle: but safety is of the LORD.

0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 28

సామెతలు 28:14│Proverbs 28:14

Jesus Calls 8 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 30

ద్వితీయోపదేశకాండము 30:5│DEUTERONOMY 30:5

Jesus Calls 10 months ago
0
# Hebrews │హెబ్రీయులకు : Chapter 8

హెబ్రీయులకు 8:12│Hebrews 8:12

Jesus Calls 4 months ago
0
# Matthew │ మత్తయి : Chapter 11

మత్తయి 11:28│Mathew 11:28

Jesus Calls 4 months ago
0

యెషయా 65:24│Isiah 65:24

Jesus Calls 9 months ago