ఫిలిప్పీయులకు 2:13│PHILIPPIANS 2:13

మీరు ఇచ్ఛయించుటకును కార్యసిద్ధి కలుగజేసికొనుటకును, తన దయాసంకల్పము నెరవేరుటకై మీలో కార్యసిద్ధి కలుగజేయువాడు దేవుడే.. -│ So that my bonds in Christ are manifest in all the palace, and in all other places;

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 23

కీర్తనలు 23:3│ Psalms 23:3

Jesus Calls 9 months ago
0
# Philippians │ ఫిలిప్పీయులకు : Chapter 4

Philippians 4:19│ఫిలిప్పీయులకు 4:19

Jesus Calls 7 months ago
0
# Matthew │ మత్తయి : Chapter 5

మత్తయి 5:12│Mathew 5:12

Jesus Calls 9 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 12

యోహాను 12:26│John 12:26

Jesus Calls 4 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 147

కీర్తనలు 147:11│Psalms 147:11

Jesus Calls 10 months ago