సామెతలు 22:4 │Proverbs 22:4

యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట వినయ మునకు ప్రతిఫలము ఐశ్వర్యమును ఘనతయు జీవమును దానివలన కలుగును. │By humility and the fear of the LORD are riches, and honour, and life.

0
# 1 Chronicles │ 1 దినవృత్తాంతములు : Chapter 17

1 దినవృత్తాంతములు 17:10│1 CHRONICLES

Jesus Calls 5 months ago
0
# Hebrews │హెబ్రీయులకు : Chapter 8

హెబ్రీయులకు 8:12│Hebrews 8:12

Jesus Calls 4 months ago
0
# Habakkuk │ హబక్కూకు : Chapter 3

హబక్కూకు 3:18│HABAKKUK 3:18

Jesus Calls 6 months ago
0

లేవీయకాండము 26:11│LEVITICUS 26:11

Jesus Calls 10 months ago