నిర్గమకాండము 23:25│Exodus 23;25

....నేను నీ మధ్యనుండి రోగము తొలగించెదను.. │ And ye shall serve the LORD your God, and he shall bless thy bread, and thy water; and I will take sickness away from the midst of thee.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 58

యెషయా 58:11│Isaiah 58:11

Jesus Calls 8 months ago
0
# 1 Samuel │ 1 సమూయేలు : Chapter 26

సమూయేలు మొదటి గ్రంథము 26:25│1 SAMUEL 26:25

Jesus Calls 9 months ago
0
# 1 Corinthians │ 1 కొరింథీయులకు : Chapter 3

1 Corinthians 3:23 │1 కొరింథీయులకు 3:23

Jesus Calls 9 months ago