సంఖ్యాకాండము 24:17│Numbers 24:17

నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము ఇశ్రాయేలులో నుండి లేచును... │And he took up his parable, and said, Balaam the son of Beor hath said, and the man whose eyes are open hath said:

0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 29

యిర్మీయా 29:11 - JEREMIAH 29:11

Jesus Calls 7 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 138

Psalms 138-3 │ కీర్తనలు 138-3

Calvary Temple 11 months ago
0
# Leviticus │ లేవీయకాండము : Chapter -26

లేవీకాండము 26:6│LEVITICUS 26:6

Jesus Calls 7 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 1

ద్వితీయోపదేశకాండము 1:11│Deuteronomy 1:11

Jesus Calls 8 months ago