ఎఫెసీయులకు 2:5 │EPHESIANS 2:5

...కృపచేత మీరు రక్షింపబడియున్నారు. │Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;)

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 115

కీర్తనలు 115:15 │Psalms 115:15

Jesus Calls 4 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 49

యెషయా 49:25│Isiah 49:25

Jesus Calls 9 months ago
0
# James │ యాకోబు : Chapter 4

యాకోబు 4:10│JAMES 4:10

Jesus Calls 10 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 3

Proverbs 3-16 │ సామెతలు 3-16

Calvary Temple 11 months ago
0
# Job │ యోబు : Chapter 23

యోబు 23:10│Job 23:10

Jesus Calls 9 months ago