లేవీకాండము 25:19│LEVITICUS 25:19

.....మీరు ఆ దేశములో సురక్షితముగా నివసించె దరు, ఆ భూమి ఫలించును. మీరు తృప్తిగా భుజించి దానిలో సురక్షితముగా నివసించెదరు... │And the land shall yield her fruit, and ye shall eat your fill, and dwell therein in safety.

0
# Mark │ మార్కు : Chapter 5

Mark 5-36 │మార్కు 5-36

Calvary Temple 10 months ago
0
# James │ యాకోబు : Chapter 5

యాకోబు 5:11│James 5:11

Calvary Temple 9 months ago
0
# Ephesians │ ఎఫెసీయులకు : Chapter 2

ఎఫెసీయులకు 2:10│EPHESIANS 2:10

Jesus Calls 9 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 53

యెషయా 53:6│యెషయా 53:6

Jesus Calls 9 months ago