లేవీకాండము 26:6│LEVITICUS 26:6

ఆ దేశములో నేను మీకు క్షేమము కలుగజేసె దను. మీరు పండుకొనునప్పుడు ఎవడును మిమ్మును భయ పెట్టడు...│And I will give peace in the land, and ye shall lie down, and none shall make you afraid: and I will rid evil beasts out of the land, neither shall the sword go through your land.

0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 28

ద్వితీయోపదేశకాండము 28:8│DEUTERONOMY 28:8

Jesus Calls 8 months ago
0
# Hebrews │హెబ్రీయులకు : Chapter 8

హెబ్రీయులకు 8:10│హెబ్రీయులకు 8:10

Jesus Calls 10 months ago
0
# Colossians │ కొలొస్సయులకు : Chapter 3

కొలొస్సయులకు 3:3│COLOSSIANS 3:3

Jesus Calls 10 months ago
0
# Ephesians │ ఎఫెసీయులకు : Chapter 3

Ephesians 3:20 │ ఎఫెసీయులకు 3:20

Jesus Calls 10 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 17

యోహాను 17:10│John 17:10

Jesus Calls 9 months ago