సామెతలు 28:14│Proverbs 28:14

Happy is the man that feareth alway: but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. నిత్యము భయముగలిగి ప్రవర్తించువాడు ధన్యుడు. సామెతలు 28:14

2
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 28

Deuteronomy 28 : 7 | ద్వితియోపదేశకాండము 28:7

Srikanth Ministries 7 months ago
0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 20

యిర్మీయా 20:9│JEREMIAH 20:9

Jesus Calls 7 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 10

యోహాను 10:11 │John 10:11

Calvary Temple 8 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు : Chapter 5

కీర్తనలు 5:3│Psalms 5:3

Jesus Calls 8 months ago