సామెతలు 28:14│Proverbs 28:14

Happy is the man that feareth alway: but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. నిత్యము భయముగలిగి ప్రవర్తించువాడు ధన్యుడు. సామెతలు 28:14

0
# Romans │ రోమీయులకు : Chapter 8

రోమీయులకు 8:31│Romans 8:31

Jesus Calls 11 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 62

Isaiah 62-3 │ యెషయా 62-3

Jesus Calls 11 months ago
0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 29

యిర్మీయా 29:10│యిర్మీయా 29:10

Jesus Calls 11 months ago
1
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 55

యెషయా 55:12│Isiah 55:12

Jesus Calls 7 months ago
0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 31

యిర్మీయా 31:3 │ Jeremiah 31:3

Calvary Temple 10 months ago