సామెతలు 28:20│PROVERBS 28:20

నమ్మకమైన వానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును. │A faithful man shall abound with blessings: but he that maketh haste to be rich shall not be innocent.

0
# Zechariah │ జెకర్యా : Chapter 2

జెకర్యా 2:10│ZECHARIAH 2:10

Jesus Calls 9 months ago
0
# 1 Thessalonians │ 1 థెస్సలొనీకయులకు : Chapter 3

1 థెస్సలొనీకయులకు 3:13│1 థెస్సలొనీకయులకు 3:13

Jesus Calls 8 months ago
1
# Hebrews │హెబ్రీయులకు : Chapter 13

హెబ్రీయులకు 13:5│Hebrews 13:5

Jesus Calls 6 months ago
0
# Ezekiel │ యెహెజ్కేలు : Chapter 20

యెహెజ్కేలు 20:41│EZEKIEL 20:41

Jesus Calls 8 months ago