సామెతలు 28:25│Proverbs 28:25

యెహోవాయందు నమ్మకముంచువాడు వర్ధిల్లును. │ He that is of a proud heart stirreth up strife: but he that putteth his trust in the LORD shall be made fat.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 25

కీర్తనలు 25:21│Psalms 25:21

Jesus Calls 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 56

యెషయా గ్రంథము 56:5│ISAIAH 56:5

Jesus Calls 11 months ago
2
# Luke │ లూకా : Chapter 19

Luke 19 : 10 | లూకా 19:10

Srikanth Ministries 9 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 14

సామెతలు 14:22│Proverbs 14:22

Jesus Calls 9 months ago