సామెతలు 28:25│Proverbs 28:25

యెహోవాయందు నమ్మకముంచువాడు వర్ధిల్లును. │ He that is of a proud heart stirreth up strife: but he that putteth his trust in the LORD shall be made fat.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 84

కీర్తనలు 84:11│Psalms 84:11

Jesus Calls 6 months ago
2
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 28

Deuteronomy 28 : 7 | ద్వితియోపదేశకాండము 28:7

Srikanth Ministries 7 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 58

యెషయా 58:14 │Isiah 58:14

Jesus Calls 5 months ago
0
# Ezekiel │ యెహెజ్కేలు : Chapter 36

యెహెజ్కేలు 36:11│EZEKIEL36:11

Jesus Calls 9 months ago
0
# 1 Samuel │ 1 సమూయేలు : Chapter 2

1 సమూయేలు 2:9│1 SAMUEL 2:9

Jesus Calls 8 months ago