సామెతలు 28:5│Proverbs 28:5

యెహోవాను ఆశ్రయించువారు సమస్తమును గ్రహింతురు. │ but they that seek the LORD understand all things.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 116

కీర్తనలు 116:6│Psalms 116:6

Jesus Calls 8 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 55

కీర్తనలు 55:18│Psalms 55:18

Jesus Calls 7 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 61

Psalms 61-2 │ కీర్తనలు 61-2

Jesus Calls 9 months ago
0
# Genesis │ ఆదికాండము : Chapter -12

Genesis 12-2 │ ఆదికాండము 12-2

Jesus Calls 9 months ago
1
# Nahum │ నహూము : Chapter 1

నహూము 1:15 │NAHUM 1:15

Jesus Calls 6 months ago