ద్వితీయోపదేశకాండము 28:8│DEUTERONOMY 28:8

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చుచున్న దేశములో ఆయన నిన్ను ఆశీర్వదించును. │ The LORD shall command the blessing upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto; and he shall bless thee in the land which the LORD thy God giveth thee.

0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 22

సామెతలు 22:4 │Proverbs 22:4

Jesus Calls 5 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 7

ద్వితీయోపదేశకాండము 7:13│ద్వితీయోపదేశకాండము 7:13

Jesus Calls 9 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 49

యెషయా 49:15│Isaiah 49:15

Jesus Calls 9 months ago
0
# James │ యాకోబు : Chapter 5

యాకోబు 5:16│JAMES 5:16

Jesus Calls 10 months ago
0
# Hebrews │హెబ్రీయులకు : Chapter 10

హెబ్రీయులకు 10 : 38│HEBREWS 10;38

Jesus Calls 6 months ago