సామెతలు 29:25 │Proverbs 29:25

యెహోవాయందు నమ్మిక యుంచువాడు సురక్షిత ముగా నుండును.│The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the LORD shall be safe.

0
# Genesis │ ఆదికాండము : Chapter -12

Genesis 12-2 │ ఆదికాండము 12-2

Jesus Calls 10 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 28

ద్వితియోపదేశకాండము 28:8│DEUTERONOMY 28:8

Jesus Calls 6 months ago
0
# Ezekiel │ యెహెజ్కేలు : Chapter 36

Ezekiel 36-26 │ యెహెజ్కేలు 36-26

Jesus Calls 10 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 37

కీర్తనలు 37:9│Psalms 37:9

Jesus Calls 4 months ago
1

నిర్గమకాండము 15:26│

Jesus Calls 7 months ago