3 యోహాను 2│3 John 2

ప్రియుడా, నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారము నీవు అన్ని విషయములలోను వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యముగా ఉండవలెనని ప్రార్థించుచున్నాను.. │Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.

0
# John │ యోహాను : Chapter 10

యోహాను 10:11│John 10:11

Jesus Calls 10 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు : Chapter 5

కీర్తనలు 5:3│Psalms 5:3

Jesus Calls 10 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 138

కీర్తనలు 138:8│Psalms 138:8

Jesus Calls 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 60

యెషయా 60:1│Isaiah 60:1

Jesus Calls 10 months ago