3 యోహాను 2│3 John 2

ప్రియుడా, నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారము నీవు అన్ని విషయములలోను వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యముగా ఉండవలెనని ప్రార్థించుచున్నాను.. │Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.

0
# 1 Corinthians │ 1 కొరింథీయులకు : Chapter 5

1 కొరింథీయులకు 5:7│1 CORINTHIANS 5:7

Calvary Temple 8 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 138

Psalms 138-7 │ కీర్తనలు 138-7

Jesus Calls 9 months ago
0
# Ephesians │ ఎఫెసీయులకు : Chapter 3

ఎఫెసీయులకు 3:16 │EPHESIANS 3:16

Jesus Calls 9 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 116

కీర్తనల గ్రంథము 116:5│Psalm 116:5│

Jesus Calls 3 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 53

యెషయా 53:6│యెషయా 53:6

Jesus Calls 8 months ago