యిర్మీయా 30:17│Jermiah 30:17

అయితే నేను నీకు ఆరోగ్యము కలుగజేసెదను నీ గాయములను మాన్పెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

0
# New Year Wallpapers

New Year Wallpapers -4

Bible Post 7 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 37

కీర్తనలు 37:9│Psalms 37:9

Jesus Calls 4 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 19

సామెతలు 19:17│Proverbs 19:17

Jesus Calls 4 months ago
0
# Numbers │ సంఖ్యాకాండము : Chapter 6

Numbers 6-24 │ సంఖ్యాకాండము 6-24

Jesus Calls 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 62

యెషయా 62:3│Isiah 62:3

Jesus Calls 3 months ago