యిర్మీయా 30:17│Jermiah 30:17

అయితే నేను నీకు ఆరోగ్యము కలుగజేసెదను నీ గాయములను మాన్పెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 118

కీర్తనలు 118:6│Psalms 118:6

Jesus Calls 7 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 46

యెషయా 46:4│Isaiah 46:4

Jesus Calls 7 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 57

కీర్తనలు 57:1│Psalms 57:1

Jesus Calls 1 month ago
0

లూకా సువార్త 12:32│Luke 12:32

Jesus Calls 7 months ago
0
# Acts │ అపొస్తలుల కార్యములు : Chapter 1

అపొస్తలుల కార్యములు 1:8│Acts 1:8

Jesus Calls 5 months ago