కీర్తనలు 30:2│Psalms 30:2

యెహోవా నా దేవా, నేను నీకు మొఱ్ఱపెట్టగా నీవు నన్ను స్వస్థపరచితివి. │O LORD my God, I cried unto thee, and thou hast healed me.

0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 15

యిర్మీయా 15:21│Jermiah 15:21

Jesus Calls 5 months ago
0
# 2 Corinthians │ 2 కొరింథీయులకు : Chapter 5

2 కొరింథీయులకు 5:6│2 CORINTHIANS 5:6

Jesus Calls 8 months ago
0
# Genesis │ ఆదికాండము : Chapter -12

Genesis 12-3 │ ఆదికాండము 12-3

Jesus Calls 9 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 30

ద్వితీయోపదేశకాండము 30:5│DEUTERONOMY 30:5

Jesus Calls 9 months ago