ద్వితీయోపదేశకాండము 30:5│DEUTERONOMY 30:5

నీ పితరులకు స్వాధీన పరచిన దేశమున నీ దేవు డైన యెహోవా నిన్ను చేర్చును, నీవు దాని స్వాధీనపరచు కొందువు; ఆయన నీకు మేలుచేసి నీ పితరులకంటె నిన్ను విస్తరింప జేయును.│And the LORD thy God will bring thee into the land which thy fathers possessed, and thou shalt possess it; and he will do thee good, and multiply thee above thy fathers.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 45

యెషయా 45:2│Isiah 45:2

Jesus Calls 10 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 21

సామెతలు 21:31 │Proverbs 21:31

Jesus Calls 5 months ago
0
# Romans │ రోమీయులకు : Chapter 8

రోమీయులకు 8:31│Romans 8:31

Jesus Calls 11 months ago
0
# Leviticus │ లేవీయకాండము : Chapter -20

లేవీయకాండము 20:8│LEVITICUS 20:8

Jesus Calls 10 months ago